Idestrup-Væggerløse Tennisklub

Stiftet 10. oktober 1974

§1
Klubbens navn er Idestrup-Væggerløse Tennisklub (IVT). Dens formål er at fremme interesse for tennisspillet og give medlemmerne lejlighed til at udøve denne idræt og dygtiggøre sig i samme. Hjemsted Guldborgsund Kommune.

§2
Klubben består af såvel aktive som passive medlemmer. Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem og er bindende til en skriftlig udmelding foreligger. Spillere, som af en eller anden rimelig grund ikke vil/kan spille en sæson, kommer på listen over passive medlemmer og betaler kontingent som sådanne. Passive medlemmer kan til enhver tid komme tilbage som aktive, hvis der er plads, ellers kommer de automatisk forrest på ventelisten.

§3
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen varetager klubbens interesser såvel udadtil som indadtil. Den vælges på den ordinære generalforsamling. 2 eller 3 medlemmer står på valg efter tur hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ligeledes vælger generalforsamlingen hvert år 2 revisorer og en suppleant til bestyrelsen. Tegningsretten er tillagt formanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan få tegningsret, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Ved lånoptagning eller pantsætning tegnes klubben af hele bestyrelsen.

§4
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne.

§5
Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, når der findes anledning dertil, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

§6
Under formandens forfald fungerer næstformanden som klubbens formand.

§7
Kassereren fører medlemslisten samt klubbens regnskab, som følger kalenderåret.

§8
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.

§9
Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 16 år. Lovændringer dog ved mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

§10
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel eller ved opslag i pressen.

§11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (kontingent for kommende sæson).
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  6. Eventuelt.

Forslag til lovændringer skal anføres i dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når som helst bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§12
Gæstespillere kan kun spille efter nærmere aftale med bestyrelsen.

§13
Medlemmer der er i restance med kontingent, ekskluderes af klubben og kan kun optages, efter at gammel gæld er betalt og nyt erlagt.

§14
Utilbørlig omgang med klubbens rekvisitter og ejendele medfører erstatningspligt efter bestyrelsens skøn.

§15
Klubbens medlemmer skal rette sig efter bestyrelsens fastsatte regler. Overtrædes disse, kan vedkommende nægtes adgang til banerne i kortere eller længere tid.

§16
Beslutning om klubbens ophør kan kun ske på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Til beslutning om opløsning kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til gavn for tennissporten/ungdomsarbejdet i Idestrup/Væggerløse-området i Guldborgsund Kommune.

De seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen mandag den 26. marts 2007 er indarbejdet i ovenstående.