Indkaldelse til 2022 generalforsamling i Idestrup-Væggerløse Tennisklub.

Generalforsamling afholdes Lørdag den 30. april, 2022 kl. 10:00 i IVT klubhuset i Væggerløse.

Standerhejsning vil foregå kl. 10:00 med efterfølgende generalforsamling.

§10
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel eller ved opslag i pressen.

§11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (kontingent for kommende sæson).
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  6. Eventuelt.

Forslag til lovændringer skal anføres i dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når som helst bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

På bestyrelsens vegne venlig hilsen Lillian Harris.